30 Temmuz 2009 Perşembe

TUİÇ Hafta Sonu Kahve Buluşmaları – Dönemsel

Ülkemizde bazı şehirlerde tek, bazı şehirlerde ise birden çok üniversite bulunmaktadır. Misal Çanakkale’de sadece Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi varken, İzmir’de Ege, Dokuz Eylül, Yaşar, Gediz, Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enst. olmak üzere 6 üniversitesi vardır. Bu durum biz TUİÇ üyeleri için teşkilatlanma hususunda olsun, etkinlik düzenleme hususunda olsun veyahut kariyer fırsatları açısından bazen fırsatları bazen de dezavantajları beraberinde getirmektedir.
Tek üniversite dahi olsa birçok farklı bölüm ve topluluk olduğunu bilmekteyiz. Özellikle TUİÇ’in ilgi alanında olduğunu belirttiği (İşletme-İktisat-Sosyoloji-Psikoloji-Tarih)alanlarda eğitimini sürdüren arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sürdürülebilir kılma amacıyla her hafta sonu farklı güncel konularla kahve buluşmaları düzenlenmesi fikrini taşımaktayız. Birden fazla üniversitesi olan şehirlerimizde de yapılacak bu toplantılar birkaç farklı gruplara bölünerek yapılabilir, böylece iletişim hususunda daha sağlıklı ilişkiler kurulabilir diye düşünmekteyiz

TUİÇ Ulusal Kongreleri Hakkında;

Öncelikle, TUİÇ Anadolu Kongreleri sırasında görülmüştür ki, kontenjan sayısı bakımından olsun, gidilecek yerin mesafesine uygun ulaşım araçlarının belirlenmesi hususunda olsun, kongrelerin zamanlaması hususunda olsun,aksaklıklar olduğu görülmüştür.Şehir dışına odaklanarak,üniversite içi ve çevre iller,il içindeki diğer üniversiteler ve karar alıcı unsurlar gözden kaçmış veya eksik ilgi gösterilmiştir. Bununla beraber üniversite içindeki topluluk,öğrenci temsilcikleri ve konseyleri,bilim birlikleri gibi yapılanmaları da sürecin içerisine yeterince katılamadığı gözlemlenmiştir
Bürokratik işler konusunda gerekli performansın sağlanamadığı okul içi yetkililerle,ev sahibi üniversitelerin arasında,misafir üniversitelere gösterilmesi gereken teknik kolaylıkların sağlanması adına,bazı sorunlar çıktığı gözlemlenmiştir.Aynı zamanda okul yöneticilerininde sürece yeterince dahil olamadıklarıda tespit edilmiştir.Ev sahibi üniversitelerin akademisyenlerininde süreç hususunda beklenen desteği sağlayamadığı görülmüştür.Bu durumun büyük çoğunlukla toplulukların yetersiz bilgilendirmesi olduğuna dair bir kanı uyanmakta,diğer olasılıklarda göz önünde bulundurularak,daha geniş bir yorum yapmanın gerekliliğinin altı çizilmektedir. İşte bu sebeplerle;

-Özellikle ev sahibi üniversite öğrencilerini hedef kitle olarak benimseyen,
-TUİÇ’in ilgi alanındaki bölüm öğrencilerine de hitap edecek çalışmalarını içinde barındıran, bu bölümde okuyup, topluluk, klup, platform veya bireysel çalışmalarını değerlendirmek isteyenlere de açık olabilecek şekilde,
-Bölümlerinin ilgi ve alakasını çekecek düzeyde, Türk Dış Politikası Yakın Çevre Politikası’na dair ve ilgili konuları işlemek üzere kongre düzeyinde çalışmalar yapması teşvik edilmelidir.
TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları fikir ve önerilerinin gayri resmi derlenmiş halidir,Yaz Görüşmeleri'nin sona ermesiyle birlikte Katılımcılarla son bir kez tartışarak belirlenecek bir derleme rapor haline getirilecek ve TUİÇ Gönüllülerinin görüşlerine sunulacaktır.Saygılarımızla TUİÇ Gönüllülerine duyrulur
TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları adına Kemal GÜLPINAR

İşlevsel Anlamda Gelişim ve İş Olanakları Zirvesi Hakkında;

İkincil olarak Uluslar arası İlişkiler Bölüm Öğrencilerinin kendilerini işlevsel anlamda da geliştirmelerinin bilindiğinin aksine sadece özel sektör alanında değil, kamu kurum ve kuruluşlarında artı sağlayacağını düşünmekteyiz.

İşlevsel olarak bahsettiğimiz alanı kısaca çizmek istiyoruz. Uİ Mezunlarının kariyer hususunda bilgilenmelerine yönelik programların düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu bölümü kazanan kişilerin gelecekte yapacakları mesleklerle ilgili bilgisinin eksikliğini arkadaşlarımızdan bilmekteyiz. Akademik camiadan, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına uzanan alanda Uluslar arası İlişkiler Mezunu bireylerin ne tarz işlerle ilgilendiğini, bizzat bu işlerde istihdam olan kişilerin katılımı ile düzenlenecek çalışmalarla yapmayı planlamaktayız. Bu çalışmalar kongre-konferans-zirve şeklinde planlanmaktadır. Bu çalışmalarda yuvarlak masa toplantıları ile birikimin aktarılmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu çalışmanın bir örneğini, Mart 09’da Mersin Çağ Üniversitesi Çağdaş Akademi Kulübü adına TUİÇ Eş Başkanı Ferit Efe Kozalı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen IV. Ulusal Çalıştay’da kararlaştırıldığı gibi bazı işlevsel özelliklerin TUİÇ Gönüllülerine kazandırılması planlanmaktadır. önümüzdeki dönemde TUİÇ üyesi Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu- UAİT, TUİÇ Gönüllüleri adına yapmayı planlamaktadır. Bu çalışmayı da TUİÇ Gönüllüleri adına yetkilendiren UAİT Başkanı ve TUİÇ Eş Başkanı Parkan Uzaslan, koordinatörlük görevini UAİT Gönüllüleri adına Elif Bilici ve Mustafa Kul yapacaktır.

TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri I sırasında bizlere Elif Bilici tarafından çerçevesi çizilerek anlatılmış bu çalışmayı TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri Serisi katılımcıları olarak tartışmaya açmayı planlıyoruz. Projenin oluşum sürecinde kavramsal olarak büyük çoğunlukla belirlenmiş olup Hedef-Amaç Belgesi, TUİÇ ve UAİT tanıtım yazıları hazırlanmaya çalışılacaktır. Bunlardan sonra da isim listeleri üzerinde tartışmalar yapılacaktır. Kişilerin biyografileri ve özgeçmişleri ile çalışmalar yapılarak bir havuz oluşturulmaya çalışılacaktır ve kişilerle irtibata geçilecektir.

Meslek tanıtımlarının da yapılması gündemdedir. Bu noktada Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklardan, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve ilgili birimlerden, bankalardan, ithalat-ihracat yapan firmalar, düşünce kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, medya kuruluşlarından oluşan bir havuz ile bir kariyer günleri şeklinde çalışma yapılması gündemdedir. Bu çalışmayla iş-staj fırsatları hakkında birebir bilgi alınıp, TUİÇ Gönüllülerinin kariyerlerini planlamasında kolaylaştırıcılık sağlanacaktır. Üçüncü olarak da kariyerde önemli bir dönemeç olarak gördüğümüz
TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları fikir ve önerilerinin gayri resmi derlenmiş halidir,Yaz Görüşmeleri'nin sona ermesiyle birlikte Katılımcılarla son bir kez tartışarak belirlenecek bir derleme rapor haline getirilecek ve TUİÇ Gönüllülerinin görüşlerine sunulacaktır.Saygılarımızla TUİÇ Gönüllülerine duyrulur

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları adına Kemal GÜLPINAR

29 Temmuz 2009 Çarşamba

Akademi Hususunda Yaklaşımlar ;

Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları’nın temel hedeflerinden biriside Kuruluş İstişare Çalıştayları sürecinden beri dile getirdiği şekilde öncelikli olarak Dış Politika Yapım Sürecine katkıda bulunacak adayların gelişimini sağlamaktır. Bu gelişimin iki aşaması olduğunu düşünmekteyiz. Bildiğiniz gibi Uluslararası İlişkiler Bölümü birçok alanda öğretim süreçlerine tabi tutulmaktalar. Bu yüzden geniş bir alan içerisinde söz sahibi olmak ve vizyonlarını da sürekli olarak genişletmek durumundadırlar. Biz bu ihtiyaca karşılık olarak akademik anlamda tartışmaların temel olduğu bir yapılanmayı bir seneye yakın bir süredir ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu hususta üyelerimize katkıda bulunmak amacıyla hazırlanacak programlardır. Bu çalışmalara kısaca göz atacak olursak;

- Akademik masaların kurulması ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalar,
- Belirli bir yapılanma esasına göre kurulma ve akademik çıktı elde etmeye yönelik stratejiler,
- Bu çıktılara paralel olarak düzenlenmesi düşünülen bölgesel çaptaki kongrelerde sunum-belgesel vb gibi materyallerin hazırlanmasına yönelik sürecin teşviki,
- Her üniversite bünyesinde öğretim görevlilerin uzmanlıklarına yönelik fizibilite çalışmaları,
-Bu uzmanlarla görüntülü şekilde soru-cevap tekniği ile mülakatlar yapılması,
-TUİÇ Bünyesinde hazırlanacak olan uluslar arası düzeydeki E-Dergi’ye uygun olarak makale ve benzeri çalışmaları hazırlamak ve sunmak,
- Hafta sonları düzenlenmesi planlanan TUİÇ Yerel İnsiyatif Ağı toplantılarının düzenlenmesi hususunda kolaylaştırıcılık üstlenecek olan Akademik Masaların, bu toplantıların çıktılarını da dönem içerisinde raporlaştırılmasını teşvik etmek,

28 Temmuz 2009 Salı

Kurumsallaşma Konusundaki Sorunlar;

- TUİÇ üst oluşumunun eşit kurucuları arasında yeterli iletişim ağlarının olmadığı tespit edilmiştir. Çözüm amacıyla, eşit kurucuların yönetim kurulu üyelerinin TUİÇ ana projeleri ile ilgili birimlerinin dönem başı ve dönem sonu olmak üzere bir arada veyahut ayrı olarak toplanmasını teşvik edilmesi,

-Proje Tarihlerinin belirlenmesi hususunda daha erken davranılması gerektiğinin altı çizilmiştir. Eşit kurucuların TUİÇ üst oluşumundan bağımsız şekilde gerçekleştirmeyi düşündüğü yerel düzeydeki faaliyetler için, ortak iletişim ağlarını kullanmasının teşvik edilmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Eş oluşturucuların TUİÇ üst oluşumu ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, yükümlülüklerini ve yetkilerini düzenleyecek çerçeve metnin oluşturulması ihtiyacı tespit edilmiştir. TUİÇ üst oluşumunun bir yıllık süre ile Eş Başkanlar ve Eş Başkanların kurumlarından alacakları yetkiye binaen belirleyecekleri +2 kişilik kontenjan ki bu kontenjandaki kişilerin TUİÇ çalışmalarında yararlılık gösterdiği hem eş oluşturucular, hem de üst kurum kolaylaştırıcıları tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. İş bu toplamda belirlenecek kişilerin toplamı ile TUİÇ Eş Başkanları arasından bir sözcü düzeyinde koordinatör-kolaylaştırıcı seçilecek, şahsın yetkisi diğer eşitler arasında birinci olmaktan ileriye gitmeyecektir.

Yükümlülükler hususunda paydaş oluşturucuların, temsil edilen kurumlardan eşit temsil ilkesi ile oluşturulacak TUİÇ Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Raporu’na paralel olmak kaydıyla eğitim-öğretim dönemi içerisinde aktiviteler yapması hususunda görüş birliğindedir. Bu aktivitelerin sene içerisinde yapılmış olan etkinliklerden çıkarmış olduğumuz derslere çözüm mahiyetinde olduğunun da altını çizmek isteriz, kısaca öz eleştirilerimizi sıralarsak

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları fikir ve önerilerinin gayri resmi derlenmiş halidir,Yaz Görüşmeleri'nin sona ermesiyle birlikte Katılımcılarla son bir kez tartışarak belirlenecek bir derleme rapor haline getirilecek ve TUİÇ Gönüllülerinin görüşlerine sunulacaktır.Saygılarımızla TUİÇ Gönüllülerine duyrulur

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması Katılımcıları adına Kemal GÜLPINAR


25 Temmuz 2009 Cumartesi

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması II

TUİÇ İzmir Yaz Buluşması 25 Temmuz 2009'da alınan bir kararla İzmir'deki TUİÇ Gönüllüleri mümkün olduğunda kendi aralarında görüşmeyi ve TUİÇ'e sunulmak üzere bir fikirler dizisi hazırlamayı planlamak için beyin fırtınası şeklinde seri toplantıları düzenlemek istemektedirler.Bu toplantılar sonucunda TUİÇ'in önümüzdeki yıla ait plan-projelerine destek mahiyetinde tartışmalar yürütüp,karar alma süreçlerini mevcut proje koordinatörlerininde katılımı ile meşru zeminlerde tartışmayı hedef edinmiştir.Saygı ile TUİÇ Gönüllüleri ile sunulur.